Nákupný košík
0 položiek
 
Akcia
Aplikácia kovová Aplikácia kovová
6.96€
6.24€  
Nažehlovací vliselín novopast 60+18 g m2 Nažehlovací vliselín novopast 60+18 g m2
2.27€
1.92€  
Nožnice cvakačky Nožnice cvakačky
1.67€
1.14€  
Čiapka detská  1 Čiapka detská 1
5.09€
3.89€  
 

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je MICRA, s.r.o. so sídlom Dénešova9, Košice, IČO: 31699961 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. : 5499/v (ďalej len "Predávajúci") a Kupujúcim ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. a ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.vasagalanterka.sk (ďalej len VasaGalanterka ). Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na VasaGalanterka . Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva").

1.2 Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci úplné informácie o podľa článku 2.2.týchto Všeobecných obchodných podmienok spracovaný systémom elektronického obchodu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu VasaGalanterka a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3 Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na VasaGalanterka.
Zoznam tovaru na VasaGalanterka nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe požiadavky kupujúceho. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov na VasaGalanterka. Údaje o Tovare (ako napr. farba alebo rozmery) uvedené na VasaGalanterka sú nezáväznými údajmi. Použité technické prostriedky na zobrazenie Tovaru napr. monitor počítača alebo tlačiareň nemusia zobrazovať farby také, aké sú v skutočnosti. Na monitore počítača ( tlačiarni ) sa môžu farebne líšiť farby a odtiene Tovaru od skutočných. Táto skutočnosť nie je predmetom reklamácie, a reklamácie tohto typu nebudú braté na zreteľ. Vzhľadom na osobitnú povahu Tovaru predávaného na metre ( metrová galantéria) minimálne objednávacie množstvo je celé originálneho balenie. V prípade objednávky menšieho odberného množstva ako celé originálneho balenie bude táto objednávka spracovaná ako špecifická objednávka. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.


2. Objednávka, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci má povinnosť uviesť pri registrácii do elektronického systému predávajúceho len pravdivé a kompletné údaje. V prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo neúplného vyplnenie všetkých registračných formulárov je objednávka neplatná. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom straty svojho prístupového hesla alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. Predávajúci má právo odmietnuť registráciu kupujúceho bez uvedenia dôvodu. Predávajúci má právo zrušiť registráciu kupujúceho v prípade uvedenia nepravdivých údajov a/alebo v prípade neprevzatia tovaru a neuhradenia oprávnených nákladov vyplývajúcich z neprevzatia objednaného tovaru alebo v prípade neudelenia alebo vzatia späť súhlasu pre spracovanie osobných údajov v informačných systémoch predávajúceho.

2.2 Prijatá objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú: Identifikácia Kupujúceho, t.j. meno a  priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa), Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis, Množstvo ako aj celková cena objednávaného tovaru,
Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho., Ak nebude objednávka obsahovať uvedené náležitosti je považovaná za neúplnú a nebude potvrdená. Okamihom doručenia správnych a kompletných údajov objednávky Predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade objednávky na dobierku ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť aj v prípade ak objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. Tovar objednaný na základe špecifickej objednávky nie je možné vrátiť. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (druh tovaru, množstvo, cena, vzdialenosť a pod.) žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie Kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku.

2.3 Minimálna celková hodnota tovaru na objednávke je 15 EUR. Objednávka s celkovou hodnotou tovaru na objednávke nižšou ako 15 EUR nebude potvrdená.

2.4 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke) obsah objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy a to bezodkladne po zistení nezrovnalostí. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.5 Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že si Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji


3. Dodacie podmienky, prechod nebezpečenstva škody na tovare

3.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v termíne obvykle do 14 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Kupujúci je oprávnený a zároveň povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. V prípade neprevzatia tovaru je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu oprávnené náklady za odoslanie tovaru.

3.2 V prípade ak Predávajúci dopraví tovar prostredníctvom kuriérskej služby kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

3.3 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom.


4. Kúpna cena, platobné podmienky, nadobudnutie vlastníctva

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cien tovarov na VasaGalanterka platných v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru formou uvedenej pri vytváraní objednávky a manipulačného poplatku. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom VasaGalanterka je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na VasaGalanterka s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na VasaGalanterka. V prípade, ak sa na VasaGalanterka objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná a podstatne odlišná od bežnej ceny (napr. následkom chyby v systéme ) Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.3 Predávajúci si účtuje k celkovej hodnote tovarov  prepravné vo výške 4 EUR (vrátane DPH) . Ak celková hodnota tovarov na objednávke je nad 50 EUR Predávajúci si neúčtuje prepravné okrem prípadu ak sa nepodarí Tovar úspešne dodať Kupujúcemu v dohodnutom čase a na mieste dodania alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.

4.4 Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
- Platba pri dodávke na DOBIERKU: Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v objednávke pri prevzatí kuriérovi
- Platba pri OSOBNOM odbere : po telefonickom dohovore. Adresa odberné miesta : OC TIP TOP Československej armády 18, v Pondelok až Piatok od od 14:00 do 18:00. Tovar je rezervovaný na dobu určitú podľa dohody, do lehoty max. 14 dní od záväzného potvrdenia objednávky. Pri osobnom odbere tovaru neprihliadame na prípadné vzniknuté reklamácie ktoré sú spôsobené vlastnou prepravou, prepravujúcim vozidlom apod.
- Platba VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Predávajúceho.


5. Osobné údaje a ich ochrana

5.1 - Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom VasaGalanterka Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a  poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. Kupujúci pri registrácií vyjadruje svoj postoj s tým, aby mu Predávajúci zasielal správy o ponukách a akciách predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek zmeniť svoj postoj a požiadať o zmenu telefonicky alebo e-mailom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti uchovania a ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

5.2 Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.


6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci.

6.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť prípadné už prijaté plnenie najmä číslo účtu resp. poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou na rovnakú adresu, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení, návodu, záručného listu, v originálnom obale, s pôvodnými visačkami a pod. vo forme poistenej zásielky.  Vzor formuláru je uvedený v čl. 6,4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

6.3 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať
a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné. V prípade, že nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov

6,4  Formulár na odstúpenie od zmluvy ( tento formulár sa odosiela len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy ):

Predávajúci :

Dátum objednania / prijatia tovaru :

Meno a adresa Kupujúceho :

Text : týmto oznamujem že odstupujem od Kúpnej zmluvy na tento tovar

Dátum :

Podpis Kupujúceho ( len v prípade listinnej podoby ):


7. Reklamačný poriadok

7.1 Reklamačný poriadok upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na VasaGalanterka a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

Postup Kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na VasaGalanterka ako aj úprava práv a povinností Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

7.2 Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania objednávky Predávajúcemu sa tento reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na VasaGalanterka bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona . 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

7.3 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Ak reklamovanú vadu nemožno odstrániť Kupujúci má právo na výmenu Tovaru. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie vo výške 10 €.

7.4 Kupujúci je povinný uviesť v reklamácii nasledujúce údaje: Identifikácia Kupujúceho, t.j. meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa), Adresa miesta, kam bol tovar dodaný, Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený Tovar, v prípade výmeny Tovaru, Číslo objednávky, Dátum vystavenia objednávky, Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim, Popis tovaru, ktorý Kupujúci reklamuje s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny tovaru a spôsob zabalenia tovaru, Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený, Dátum a podpis Kupujúceho. Kupujúci je povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Kupujúci je povinný reklamáciu spoločne s dokladmi o kúpe a prevzatí tovaru doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Ak sa jedná o tovar uzavretý v ochrannom obale a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvomusí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky, visačky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

7.5 Ak Kupujúci neuviedol v reklamácii kompletné údaje alebo nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí Tovaru Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich dokladov. Predávajúci si zároveň bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 10 EUR zhŕňajúci náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v dôsledku nekompletných údajov reklamácie alebo nepriložených dokladov. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia reklamácie alebo dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú v reklamácii. Ak spolu s reklamáciou a dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti

7.6 Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Ak sa na výrobku opakovane vyskytla tá istá vada po oprave alebo viac vád súčasne ( najmenej tri rôzne opraviteľné vady pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní ) má Kupujúci počas záručnej doby právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opakovaný výskyt vád po oprave znamená stav, ak sa rovnaká vada vyskytne po jej min. dvoch predchádzajúcich opravách.

7.7 Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť

7.8 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Vyor


8. Záverečné ustanovenia

8.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená dňom ich zverejnenia na internetovej stránke VasaGalanterka. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s Kupujúcim uvedené inak. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí
mať písomnú formu.

8.2 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

8.3 Pri nákupe tovaru na VasaGalanterka sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na VasaGalanterka . Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho

8.4- Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, spôsobené použitím informácií z VasaGalanterka. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na VasaGalanterka alebo aktualizovať informácie uvedené na VasaGalanterka bez predchádzajúceho upozornenia

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru

8.6 Odoslaním objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s celými Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho

8.7 Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom VasaGalanterka a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na VasaGalanterka.
 

Pokračovať